Anketa

U skladu s politikom kvaliteta, Tehnograd inženjering d.o.o. sprovodi merenje zadovoljstva klijenata s ciljem poboljšanja kvaliteta svojih proizvoda i unapredenja poslovnih odnosa, te povecanja i zadovoljstva kupaca.

Informacije o zadovoljstvu primarna su pomoc za ispravljanje grešaka i povecanja kvaliteta, te Vas molimo da kao naš cenjeni kupac, popunite sledeci upitnik o Vašem zadovoljstvu i uputite sve komentare, primedbe ili predloge radi unapredenja našeg buduceg poslovanja.

Povratne informacije analiziramo i nastojimo da ih u najkracem roku, usvojimo, u želji da se prilagodimo Vama.

Zahvaljujemo se na saradnji i iskazanom poverenju. S poštovanjem Techno inženjering d.o.o.

Prilikom popunjavanja ankete, molimo Vas da definišete vrednost katakteristike od 1 do 5

1. Kvalitet proizvoda

Ocena:
Važnost:

2. Cena

Ocena:
Važnost:

3. Valuta plaćanja

Ocena:
Važnost:

4. Poštovanje rokova izrade

Ocena:
Važnost:

5. Poštovanje rokova isporuke

Ocena:
Važnost:

6. Profesionalnost osoblja prodaje

Ocena:
Važnost:

7. Jasne i definisane ponude

Ocena:
Važnost:

8. Ažurnost i kooperativnost u administrativno-finansijskim poslovima

Ocena:
Važnost:

9. Brzina rešavanja reklamacija

Ocena:
Važnost:

Molimo Vas da, ukoliko je to prihvatljivo za Vas, uporedite naš proizvod i usluge sa proizvodima i usulugom naših konkurenata:

1. Kvalitet proizvoda

2. Cena

3. Poštovanje roka isporuke

4. Poštovanje roka izrade

Ukoliko imate neke primedbe, sugestije ili predloge, koji bi mogli doprineti poboljšanje naše poslovne saradnje, molimo Vas navedite ih:Preduzeće TEHNOGRAD INŽENJERING d.o.o u cilju daljeg poboljšavanja kvaliteta svojih proizvoda u svom sastavu ima i Laboratoriju koja svakodneno prati proizvodni program i u skladu sa standardom SRPS EN 10080:2008 obezbedjuje i dokumentuje redovnu fabričku kontrolu proizvoda.Na osnovu Laboratorijskih ispitivanja i izveštaja o ispitivanju svih proizvoda u TEHNOGRAD INŽENJERING-u, kupci uz proizvod dobijaju neophodnu dokumentaciju i to:
1.Deklaraciju o usaglašenosti
2.Laboratoriski izveštaj
Laboratorijsko praćenje kvaliteta sopstvenih proizvoda TEHNOGRAD INŽENJERING je započeo još davne 2005 g. ali u skladu sa politikom kvaliteta na kojoj insistira direktor mr.Milun Jovanović dipl.ecc,a radi obezbedjivanja kompetentnosti Laboratorijskih ispitivanja, preduzeće TEHNOGRAD INŽENJERING je sebi zadalo cilj i da Laboratoriju akredituje po zahtevima standarda SCS ISO/IEC 17025:2006 koji se odnosi na kompetentnost Laboratorija za ispitivanje i Laboratorija za etaloniranje.

Za realizaciju tako postavljenog zadatka morali smo da ispunimo neke preduslove i to:
1.Modernizacija kidalice(praćenje i obrada rezultata i parametara preko računara)
2.Prijem u radni odnos obučenog i kompetentnog osoblja Laboratorije
3.Obezbediti nezavisnost osoblja od uticaja proizvodnje i komercijale
4.Nabaviti sve važeće standarde i propise
5.Obezbediti posebne Laboratorijske prostorije
6.Sačiniti i što je posebno važno primenjivati sva dokumenta(Priručnik,procedure,uputstva,
zapise ,kao i standarde i propise.)

Naravno bilo je još puno zahteva koje smo uspešno ispunili i potvdili da naša Laboratorija ispunjava sve zahteve standarda SCS ISO/IEC 17025:2006 i odlukom Akreditacionog tela Srbije od 01.08.2017 .g , dodeljen nam je SERTIFIKAT O AKREDITACIJI i sertifikacioni broj 01-455.

Akreditacija se odnosi na mehanička ispitivanja Betonskog čelika,armaturnih mreža i binora a obim areditacije je:
1.Ispitivanje zatezanjem SRPS EN ISO 15630-1:2011,t.5 i SRPS EN ISO 6892-1:2017
metoda B
2.Ispitivanje savijanjem SRPS EN ISO 15630-1:2011,t.6 i SRPS EN ISO 7438:2016
3.Odredjivanje sile smicanja zavarenog spoja SRPS EN ISO 15630-2:2011,t.7

Mehanička ispitivanja možemo raditi sa materijalom do prečnika 16 mm.

Akreditacija Laboratorije dokazuje našu poslovnu orjentaciju da je u TEHNOGRAD INŽENERING-u kvalitet naših proizvoda uvek na prvom mestu.